Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą (FSZK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 22 658 00 73.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w kursie e-learningowym.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom programów FSZK do celów kontroli finansowej i merytorycznej, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FSZK oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych i realizacji programów. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FSZK usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń FSZK w tym zakresie.

Zbierane dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem fundacja@szkolazklasa.org.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.